IEPIRKUMI
Iepirkuma nosaukums Termiņš
Iepirkums: Esošā zemsprieguma elektrotīkla rekonstrukcija Rīgā, Hanzas un Krišjāņa Valdemāra ielu rajonā" IO-40914  05.07.2017.
Iepirkums: Malkas iegāde 2017./2018.g. SIA “Veselības centrs Ilūkste” vajadzībām (pielikums)  03.07.2017.
Iepirkums: Par inovatīvas kolekcijas monētas izgatavošanu un piegādi.  27.07.2017.
Iepirkums: Laboratorijas iekārtu un aprīkojuma iepirkums.  24.07.2017.
Iepirkums: Ķīmisko reaģentu, indikatoru, fiksanālu, laboratorijas trauku un piederumu piegāde LLU vajadzībām studiju un zinātniskam darbam.  02.08.2017.
Iepirkums: Ropažu vidusskolas interaktīvo iekārtu iegāde, piegāde un montāža.  25.07.2017.
Iepirkums: Rīgas pašvaldības kapsētu uzkopšanas darbi.  24.07.2017.
Iepirkums: Telpu un teritoriju uzkopšanas pakalpojums.  25.07.2017.
Iepirkums: Biometrijas datu apstrādes sistēmas uzturēšana uz 4 gadiem.  11.07.2017.
Iepirkums: Plānveida sadzīves atkritumu savākšana no SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” pārvaldīšanā esošajiem objektiem.  30.06.2017.
Iepirkums: “Izstādes “Latvijas gadsimts. Muzeju izstāde valsts simtgadei” zinātniskās koncepcijas mākslinieciskā risinājuma izstrāde, īstenošana”.  11.08.2017.
Iepirkums: Rāciju noma  22.06.2017.
Iepirkums: Bukleta “Fiziskās aktivitātes atbalstoša infrastruktūra Krustpils novadā” maketēšana, druka un piegāde  27.06.2017.
Iepirkums: 6.grupas telpu remonts pirmsskolas izglītības iestādē ,,Varavīksne" Lidotāju ielā 1A, Ventspilī (pielikums)  03.07.2017.
Iepirkums: Fasādes vienkāršotā atjaunosana pūteju telpas ēkai, Grīšļu ielā 6, Valmierā  26.06.2017.
Iepirkums: Par reprezentatīvo un informatīvo izdales materiālu piegādi (pielikums)  03.07.2017.
Iepirkums: Energoefektivitātes paaugstināšana daudzdzīvokļu dzīvojamā mājās Pasta ielā 4 un Pasta iela 4/2, Ādažos (pielikums)  10.07.2017.
Iepirkums: Par termokameru iegādi  27.06.2017.
Iepirkums: Kandavas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes "Zīļuks" energoefektivitātes paaugstināšanas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība  03.07.2017.
Iepirkums: Mauriņa traktora piegāde Brīvzemnieku pagasta pārvaldei  22.06.2017.
Iepirkums: Noeju izbūve uz jūru Salacgrīvas novadā  03.07.2017.
Iepirkums: Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība teritoriju revitalizācijai, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām Latgales programmas ietvaros  05.07.2017.
Iepirkums: Rekovas kultūras centra būvniecības 2.kārta  04.07.2017.
Iepirkums: Optimāla profila izstrāde un prototipu rīku izstrāde un piegāde siltummaiņu 53. sērijas darba plāksnēm  12.07.2017.
Iepirkums: Augsti tehnoloģiska un videi draudzīga tēla integrācija radio saturā  03.07.2017.
Iepirkums: Grāmatas par iepriekšnoteikto projektu un neliela apjoma grantu shēmas „Kultūras mantojuma saglabāšana” projektu īstenošanu Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.–2014.gada perioda programmas ietvaros maketa izgatavošana  28.06.2017.
Iepirkums: Dobeles pilsētas kultūras nama pārbūve, bloķēta apjoma jaunbūve un apskaņošanas, apgaismošanas un skatuves mehānismu sistēmu iegāde (grozījumi, pielikums)  19.07.2017.
Iepirkums: Gāzu detektoru apkope un remonts  03.07.2017.
Iepirkums: Rakstiskās tulkošanas un tehniskās rediģēšanas pakalpojumi  06.07.2017.
Iepirkums: Industriālo iekārtu vājstrāvu un optisko tīklu, kā arī IT infrastruktūras, pārraudzības, uzturēšanas, pilnveidošana un attīstības nodrošināšana  03.07.2017.
Iepirkums: Sālījuma maisītājs – 1 gab.  06.07.2017.
Iepirkums: Projektēšanas darbi kapitālieguldījumu projektos: "VS GVL LZ-21 (no b.Nr.138 līdz T-5120) pārbūve Kocēnu novada Dikļu pagastā"; "VS GVL LL-22, T-4031 "Augstroze" un T-4414 "Šarlotes" Z-1  29.06.2017.
Iepirkums: Marķētās dīzeļdegvielas apkurei iegāde un piegāde VSIA Bērnu psihoneiroloģiskās slimnīcas "Ainaži" vajadzībām  17.07.2017.
Iepirkums: Vienotās izložu un azartspēļu uzraudzības informācijas sistēmas jaunas funkcionalitātes izstrāde  05.07.2017.
Iepirkums: Degvielas piegāde  07.07.2017.
Iepirkums: Cenu aptauja mājas Meliorācijas ielā 15 tehniskās dokumentācijas sagatavošanai ALTUM programmas ietvaros  30.06.2017.
Iepirkums: Baznīcas ielas posmā no 1.Maija ielas līdz Skolas ielai pārbūve Ludzā, Ludzas novadā  21.07.2017.
Iepirkums: Cenu aptauja mājas Rīgas ielā 18 tehniskās dokumentācijas sagatavošanai ALTUM programmas ietvaros  30.06.2017.
Iepirkums: Lietota autobusa iegāde Limbažu novada pašvaldības Umurgas pagasta pārvaldēs vajadzībām  03.07.2017.
Iepirkums: Kokskaidu granulu piegāde Amatas novada pašvaldības iestādēm  11.07.2017.
Iepirkums: Kokskaidu granulu piegāde katlu mājai „Āres” Lēdmanē, Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā (pielikums)  26.06.2017.
Iepirkums: Vieglo automobiļu iegāde  11.07.2017.
Iepirkums: Pārtikas produktu iegāde Priekuļu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēm  11.07.2017.
Iepirkums: Par meža autoceļu būvprojektu izstrādi LVM Vidusdaugavas reģionā  04.07.2017.
Iepirkums: Tenisa centra “Lielupe” pārbūves projekta vadība, būvprojekta ekspertīze un būvuzraudzība visām būvniecības kārtām (pielikums)  14.07.2017.
Iepirkums: Lietotas vieglās automašīnas iegāde  03.07.2017.
Iepirkums: Tenisa centra “Lielupe” pārbūves 1.kārtas būvdarbi (pielikums)  03.07.2017.
Iepirkums: Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi valsts ēkā VSAC „Latgale” filiālē „Krastiņi” Nr.4.2.1.2/17/1/006  13.07.2017.
Iepirkums: Par inovatīvas kolekcijas monētas izgatavošanu un piegādi (pielikums)  27.07.2017.
Iepirkums: Notekūdeņu drenāžas sistēmas izveide Bērzpils vidusskolas ēkai .  29.06.2017.
Iepirkums: Pieplūdes/nosūces ventilācijas sistēmas izbūve Bērzpils vidusskolas ķīmijas kabinetā  29.06.2017.
Iepirkums: ECB - Statutory audit of the ECB's annual accounts, compliance checks regarding private financial activities, and actuarial services for the ECB pension arrangements (ECB - Revīzijas pakalpojumi)  10.07.2017.
Iepirkums: Bērzpils vidusskolas vizuālās mākslas kabineta kosmētiskais remonts  30.06.2017.
Iepirkums: Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Apvienotās Jaunauces un Rubas pagastu pārvaldes izglītības iestādēm  03.07.2017.
Iepirkums: Gājēju celiņa izbūve Saules ielā (posmā no Dārza ielas līdz Nīcas vidusskolai) Nīcā, Nīcas pagastā, Nīcas novadā”  0
Iepirkums: Degvielas piegāde Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas pagasta pārvaldes autotransportam (pielikums)  10.07.2017.
Iepirkums: Automašīnu piekabju iegāde  06.07.2017.
Iepirkums: AS "Sadales tīkls" tehnisko objektu (TP,SP) teritoriju uzkopšanas un uzturēšanas pakalpojums Dienvidu reģiona Jelgasvas, Bauskas, Dobeles, Tukuma, Talsu nodaļās un Austrumu reģiona Daugavpils un Krāslavas nodaļās  06.07.2017.
Iepirkums: 1.„Dzīvokļa un individuālās mājas ārējā elektroapgāde, Klusā iela 28-1, Turkalnes iela 10A, Ogre, Ogres novads" 117114164, 116799166; 2.„Dzīvojamo māju ārējā elektroapgāde, Līvciema iela 72, 88,  29.06.2017.
Iepirkums: Hokeja vārtsargu mācību-treniņu nometnes laikā dalībnieku ēdināšana  21.06.2017.
Iepirkums: Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skolai hokeja spēļu kreklu papildus iepirkšana  21.06.2017.
Iepirkums: Ropažu jaunatnes centra telpu remonts  05.07.2017.
Iepirkums: Nesaistītā seguma virsmas apstrādes darbi Olaines novadā  03.07.2017.
Iepirkums: Ieslodzīto personu nodrošināšana ar primāras un sekundāras veselības aprūpes plānveida pakalpojumiem ieslodzījuma vietās  04.07.2017.
Iepirkums: Rīgas brīvostas akvatorijas padziļināšanas darbi 2017.-2019. gadā (pielikums)  29.06.2017.
Iepirkums: Gaismas alejas izveide Balvu Valsts ģimnāzijas teritorijā atklāšanas pasākuma pretošanās kustības dalībniekiem norises nodrošināšanai  05.07.2017.
Iepirkums: Mācību līdzekļu iegāde frizieriem  03.07.2017.
Iepirkums: Salacgrīvas novada teritorijas plānojuma izstrāde 2018.-2029.gadam (pielikums)  30.06.2017.
Iepirkums: Datoru noma Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma vajadzībām  05.07.2017.
Iepirkums: Franča Trasuna muzeja "Kolnasāta" remonts (kūts ēkas jumta atjaunošana)  04.07.2017.
Iepirkums: Nautrēnu pagasta PII “Vālodzīte” siltināšanas darbi  07.07.2017.
© Iepirkumu Uzziņu Banka, 2007