Lietošanas Noteikumi

Lietošanas noteikumi

1. Noteikumos lietotie termini

„IUB.LV” – sabiedrība ar ierobežotu atbildību „IUB.LV”, reģistrēta 2007.gada 12.

Novembrī, ar numuru 40003969916 , /Vīlandes ielā 6-3, LV - 1010/, kas apkopo valsts

iestāžu iepirkumus vienā datu bāzē.

1. Datubāze – Iepirkumu Uzziņu Bankas iepirkumu datubāze, kurā tiek apkopoti valsts

iestāžu iepirkumi

2. Klients – fiziska vai juridiska persona, kas reģistrējusies kā Datubāzes lietotājs

2. Datubāzes izmantošanas nosacījumi

1. Lai izmantotu Datubāzi, Klientam ir jāreģistrējas kā IUB.LV datubāzes lietotājam

atbilstoši norādījumiem IUB.LV mājas lapas www.iub.lv sadaļā „Reģistrācija”

2. Lai reģistrētos kā datubāzes lietotājam, ir nepieciešama e-pasta adrese.

3. Klients apņemas rūpīgi glabāt un neizpaust trešajām personām datubāzes paroli.

4. Klients apņemas nekavējoties ziņot IUB.LV uz epasta adresi info@iub.lv, ja kādai

trešajai personai ir kļuvusi pieejama iepriekš minētā parole, kā rezultātā var tikt

veiktas nesankcionētas darbības ar Klienta kontu, un pats veic visas nepieciešamās

darbības, lai mainītu paroli.

5. Klients ir tiesīgs reģistrēties Datubāzē, izmantojot tikai personīgo informāciju un ir

atbildīgs par viņa sniegto datu pareizību.

6. Klientam ir kategoriski aizliegts pārpublicēt datu bāzē esošo informāciju bez SIA

“IUB.LV” rakstiskas atļaujas. Par datu pārpublicēšanas iespējām, lūdzu sūtīt e-pastu

uz info@iub.lv.

7. Klients drīkst izmantot Datubāzi 1 nedēļu bezmaksas no brīža, kad Klienta lietotāju

ir aktivizējis administrators.

3. SIA „IUB.LV” tiesības un pienākumi

1. IUB.LV nodrošina un Klients izmanto IUB.LV piederošo Datubāzi, kurā Klients

reģistrējas kā lietotājs.

2. IUB.LV neuzņemas atbildību par iespējamām kļūdām iepirkumu ievadīšanā.

3. IUB.LV neuzņemas atbildību par to, ka kāds valsts iepirkums nav ticis ievadīts

Datubāzē.

4. IUB.LV vienpusēji, bez iepriekšējas paziņošanas Klientam ir tiesības apturēt Klienta

darbību Datubāzē gadījumā, ja Klients ir pārkāpis šī Līguma noteikumus vai ir radies

pamatots iemesls aizdomām, ka Datubāze tiek lietota nelegāli, prettiesiski,

krāpnieciskos nolūkos, līdz brīdim, kamēr IUB.LV nav pilnībā pārliecinājies par

pretējo. Ja iepriekšminētā informācija apstiprinās, IUB.LV ir tiesīgs vienpusēji, par to

iepriekš nebrīdinot Klientu, pieņemt lēmumu par Klienta konta slēgšanu.

5. IUB.LV apņemas pārskatīt sev zināmās valsts iestāžu iepirkumu lapas divas reizes

dienā un ievadīt visus atrastos sludinājumus Iepirkumu Uzziņu Bankas iepirkumu

datu bāzē.

6. IUB.LV apņemas šos un jebkādus citus personas datus, ko lietotājs izvēlas darīt

zināmus IUB.LV, nenodot trešajām personām un neizmantot tos citādāk, kā vien tiem

mērķiem, kas nav pretrunā ar personas datu aizsardzības politiku.

4. Klienta tiesības, pienākumi un atbildība

1. Lietotājs nedrīkst nodot trešajām personām lietotāja rekvizītus. Lietotāja rekvizītus

drīkst izmantot tikai konkrētais lietotājs (fiziska persona), kuram tie piešķirti.

2. Lietotājs nedrīkst izdarīt darbības, kas būtu vērstas pret sistēmas drošību. Pārkāpumu

konstatēšanas gadījumā IUB.LV patur tiesības vienpusēji pārtraukt pakalpojumu

sniegšanu, par to īpaši nebrīdinot un nepaskaidrojot iemeslu.

3. Reģistrējoties iepirkumu datubāzē, klients apliecina, ka piekrīt Iepirkumu Uzziņu

Bankas lietošanas noteikumiem.

4. Klients piekrīt tam, ka viņš ir brīdināts par to, ka gadījumā, ja tiks konstatēts, ka

Klients izmanto Datubāzi jebkādām prettiesiskām darbībām, tad IUB.LV veiks visas

nepieciešamās darbības, lai Klients tiktu saukts pie atbildības, atbilstoši spēkā

esošajiem tiesību aktiem.

5. Apmaksas nosacījumi

1. Ja Klients vēlas turpināt abonēt pieeju Datubāzei pēc Klienta lietošanas termiņa

beigām, Klients nosūta sava uzņēmuma rekvizītus (fiziskas personas gadījumā vārdu

uzvārdu, personas kodu un pieraksta adresi) uz epastu info@iub.lv, epastā norādot

termiņu uz cik ilgu laiku Klients vēlas abonēt Datubāzi (piemēram 12 mēneši), kā arī

datumu no kāda Klients vēlas piekļūt Datubāzei (Lietošanas termiņa sākuma datums)

2. IUB.LV 1 darba dienas laikā izsūta Klientam atbilsošu rēķinu, kurā rēķina apmaksas

datums ir vienāds ar Lietošanas termiņa sākuma datumu.

3. Klients apmaksā rēķinu ne vēlāk kā Lietošanas termiņa sākuma datumā. IUB.LV

nodrošina pieeju Datubāzei 1 darba dienas laikā.

4. Ja Klients apmaksā rēķinu vēlāk kā Lietošanas termiņa sākuma datumā, tad pieeja

Datubāzei tiek nodrošināta 1 darba dienas laikā pēc rēķina apmaksas saņemšanas

(Lietošanas termiņš netiek mainīts)

5. Ja Klients atsakās apmaksāt iepriekš piestādīto rēķinu, un vēlās jaunu rēķinu ar

citiem Lietošanas termiņiem, tad IUB.LV piestāda Klientam jaunu rēķinu, ar

pieprasītajiem Lietošanas termiņiem un ietur vienreizēju Administrēšanas maksu –

5.00 LVL (par administratīvajiem izdevumiem, kas radušies administrējot Klienta

rēķinus).

6. Līguma darbības pirmstermiņa izbeigšanas gadījumā pēc Klienta iniciatīvas Klientam

netiek atmaksātas tā samaksātās naudas summas.


6. Nepārvarama vara

1. IUB.LV nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies nepārvaramas varas vai

tamlīdzīgu apstākļu rezultātā vai IUB.LV darbības neparedzētas pārtraukšanas

gadījumā.

2. Apstākļi, kas atbrīvo IUB.LV no atbildības:

1. varas iestāžu veiktie pasākumi;

2. karš vai kara draudi, sacelšanās vai nemieri;

3. pasta darbības, automātiskās datu apstrādes, datu pārraides un citu

elektronisko komunikācijas līdzekļu darbības vai strāvas padeves

pārtraukumi, kurus IUB.LV nevar kontrolēt;

4. IUB.LV sniegto pakalpojumu pārtraukums vai aizkavēšanās ugunsgrēka vai

tamlīdzīgu stihisku nelaimju dēļ;

5. industriālas darbības, piemēram, streiki, lokauti, boikoti un blokādes,

neatkarīgi no tā, vai IUB.LV tajās piedalās.

3. Nepārvarama vara vai jebkurš no iepriekš minētajiem apstākļiem dod tiesības

IUB.LV līdz turpmākam paziņojumam pārtraukt savu pakalpojumu sniegšanu.

7. Izmantojamā valoda

1. Šis Līgums ir sastādīts un pieejams latviešu valodā.

2. Pievienojoties šim Līgumam Klients tiek informēts un piekrīt, ka IUB.LV saziņa ar

Klientu notiks latviešu valodā.

8. Līguma stāšanās spēkā

1. Šis Līgums stājas spēkā brīdī, kad Klients ir aizpildījis reģistrācijas anketu, norādot

pamatdatus par sevi un pārstāvēto uzņēmumu, un IUB.LV administrators ir aktivizējis

Klienta lietotāju.

2. Ar reģistrācijas datu norādīšanu, Klients apliecina, ka šī Līguma noteikumus ir

pilnībā sapratis, beznosacījumu kārtībā ir pieņēmis un apņemas tos pildīt. Klients

piekrīt, ka tam, ka šis Līgums tiks uzskatīts par rakstveida pierādījumu tiesiski

noslēgtam darījumam, un būs spēkā esošs juridisks pamatojums savstarpēju

jautājumu risināšanā starp šī Līguma pusēm.

 

© Iepirkumu Uzziņu Banka, 2007, Sadarbības partneris iepirkumu informācijas apstrādei - Mercell iepirkumi | Sadarbības partneri Lietuvā: Mercell Lietuva pirkimai | Sadarbības partneri Lietuvā: pirkimai365.lt